Strona główna | Aktualności | Wytyczne dotyczące organizacji współzawodnictwa sportowego.

Wytyczne dotyczące organizacji współzawodnictwa sportowego.

Wytyczne dotyczące organizacji współzawodnictwa sportowego obowiązujące również w piłce ręcznej plażowej!

Stan prawny na dzień 10.06.2020 r.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

O organizacji współzawodnictwa sportowego traktują przepisy: Rozdziału 3. par. 6 ust. 10-12 Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych.

Do odwołania dopuszczalne jest prowadzenie współzawodnictwa sportowego, w tym na otwartym terenie czyli również na boiskach do piłki ręcznej plażowej, dla maksymalnie 150 uczestników, bez udziału publiczności. Sformułowany w rozporządzeniu limit określa dopuszczalną liczbę uczestników całego turnieju, tj. 150 uczestników,  przy czym nie odnosi się do osób obsługujących turniej. W związku z powyższym, w przypadku turnieju trwającego np. trzy dni, może w nim brać udział nie więcej niż 150 uczestników.

Wymogi sanitarne dotyczące organizacji współzawodnictwa sportowego w tym rozgrywek w piłce ręcznej plażowej:

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Zgodnie z ,Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, zalecamy wprowadzenie następujących rozwiązań:

Uczestnicy turniejów:

1. Winni być zdrowi w dniu wyjazdu na zawody, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika turnieju infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem turnieju, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika turnieju.

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa w turnieju związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny (zachowanie dystansu społecznego nie jest wymagane w czasie meczów).

Transport uczestników:

1. Dojazd na miejsce rozgrywania turnieju powinien odbywać się w formie dojazdu własnego lub transportem zorganizowanym (także transportem publicznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach.

2. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.

3. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.

Inne:

Należy zapewnić stałą obecność pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza.

Należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

Opracowano na podstawie wskazanych wyżej Rozporządzenia Rady Ministrów z 29.05.2020 r., Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz Wyjaśnień ze strony Ministerstwa Sportu https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap—pytania-i-odpowiedzi

W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z dokumentami: