Strona główna | WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO POLSKI i PP W PIŁCE RĘCZNEJ PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN W SEZONIE 2017

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO POLSKI i PP W PIŁCE RĘCZNEJ PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN W SEZONIE 2017

WPROWADZENIE

Przedmowa

Piłka Ręczna Plażowa to jeden z piękniejszych i najbardziej dynamicznych sportów plażowych, którego filozofia opiera się na zasadzie „Fair Play” – wszystkie decyzje na boisku i poza nim powinny być podejmowane w zgodzie z tą regułą. Zasada „Fair Play” łączy we wspólnym działaniu zawodników, trenerów, organizatorów, sędziów, działaczy, kibiców oraz wszystkich zaangażowanych w rozwój dyscypliny.

Mistrzostwa Polski 2017

W sezonie 2017 Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Plażowej opierać się będą na organizacji cyklu turniejów eliminacyjnych oraz Turnieju Finałowego, który wyłoni Mistrza Polski w sezonie 2017. Turniej Finałowy rozegrany zostanie w dniach 4-6 sierpnia 2017 roku, a jego organizator zostanie wyłoniony w drodze konkursu.
Nadrzędne założenia Komisji Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP przy organizowaniu cyklu Eliminacji Mistrzostw Polski
1. Jak największa dostępność i łatwość organizacji turniejów.
2. Organizatorem turnieju może zostać każdy, kto spełni minimalne kryteria niezbędne do rozegrania zawodów i zagwarantowania bezpieczeństwa uczestniczących w nim osób.
3. W zależności od ilości spełnionych kryteriów turniej otrzyma mniejszą lub większą liczbę punktów rankingowych, które następnie zostaną przydzielone drużynom, uczestniczącym w walce o tytuł Mistrza Polski w Piłce Ręcznej Plażowej.
4. Do turniejów Eliminacji Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej może przystąpić każda drużyna – brak konieczności posiadania statusu klubu/stowarzyszenia. Jedynym wymogiem jest dostarczenie zgłoszenia drużyny do MP oraz podpisanie przez każdego zawodnika oświadczenia o przestrzeganiu Regulaminu i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
5. Do turnieju Finałowego Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej mogą przystąpić tylko drużyny posiadające status klubu/stowarzyszenia i będące członkami ZPRP, które w ramach turniejów eliminacyjnych zdobędą najwięcej punktów (8 drużyn żeńskich, 8 drużyn męskich).
6. Sezon 2017 rozpoczyna się 1 stycznia 2017 r. i zakończy się podczas turnieju finałowego, który odbędzie się w terminie 4-6 sierpnia 2017r. Organizator zostanie wybrany w ramach konkursu ogłoszonego przez ZPRP. Po Turnieju Finałowym rozgrywane mogą być turnieje eliminacyjne do Mistrzostw Polski 2018.
7. Organizator zgłasza swój turniej eliminacyjny poprzez wysłanie na min. 30 dni przed planowanym terminem zawodów formularz zawierający wymagane kryteria na adres plazowka@zprp.org.pl w temacie wiadomości wpisując ZGŁOSZENIE TURNIEJU. Zgodnie z tymi kryteriami, organizator otrzymuje aprobatę ZPRP oraz wstępną liczbę punktów turniejowych.
8. Informacje o organizowanych turniejach eliminacyjnych muszą być umieszczone na stronie internetowej recznaplazowa.pl na minimum 21 dni przed planowanym terminem zawodów.

Rozdział 1. Postanowienia wstępne.
§1

Regulamin rozgrywek o Mistrzostwo Polski i Puchar Polski w piłce ręcznej plażowej kobiet i mężczyzn w sezonie 2017, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności:
1) system rozgrywek o Mistrzostwo Polski i Puchar Polski
2) warunki uczestnictwa w rozgrywkach oraz obowiązki uczestników rozgrywek
3) normy dotyczące przebiegu zawodów oraz oceny i weryfikacji ich wyników
4) tryb rozpatrywania protestów i składania odwołań

Rozgrywki o MP i PP prowadzone są zgodnie z zasadami zawartymi:
1) w „Przepisach gry w piłkę ręczną plażową”
2) w niniejszym Regulaminie
W rozgrywkach o Mistrzostwo Polski i Puchar Polski obowiązują również inne uchwały Zarządu ZPRP dotyczące rozgrywek

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się pojęcia „zawodnik”, to rozumie się pod nim również zawodniczkę.

Użyte w Regulaminie poniższe skróty oznaczają:
1) ZPRP– Związek Piłki Ręcznej w Polsce
2) Komisja– Komisja ds. Plażowej Piłki Ręcznej ZPRP
3) KS ZPRP – Kolegium Sędziów ZPRP
4) MP– Mistrzostwa Polski
5) PP– Puchar Polski
6) EBT– European Beach Handball Tour

§2

Organem prowadzącym rozgrywki o MP i PP jest Komisja. Kluby i drużyny w nich uczestniczące bezpośrednio podlegają temu organowi w sprawach związanych z rozgrywkami.

Kluby/drużyny biorące udział w rozgrywkach:
1) realizują dyspozycje Komisji w sprawach związanych z rozgrywkami
2) kierują korespondencję w sprawach rozgrywek bezpośrednio na adres e-mail Komisji: plazowka@zprp.org.pl
3) otrzymują od Komisji komunikaty dotyczące rozgrywek na adresy e-mail podane wcześniej przez menadżerów drużyn.

 

§ 3

Komisja ustala podstawowe kryteria dla organizatorów, które są obowiązkowe dla każdego turnieju:
1) gra zgodnie z przepisami gry w piłkę ręczną plażową IHF,
2) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury: minimum 1 boisko (piasek o głębokości min. 40 cm, wolny od ciał obcych, mogących powodować zagrożenie zdrowia i życia zawodników), zaplecze sanitarne dla zawodników,
3) zapewnienie odpowiedniego, zgodnego z przepisami IHF, sprzętu do gry: bramki, linie, piłki,
4) zapewnienie darmowej wody dla zawodników (1 litr wody dla zawodnika na mecz),
5) dostarczenie skanem dokumentacji po turnieju oraz Komunikatu (listy zgłoszeń, protokoły, tabele wyników) – oryginały dokumentów dostarczane są jedynie na wezwanie Komisji – na poziomie turniejów eliminacyjnych dopuszcza się korzystanie z protokołów uproszczonych zawierających nazwy zespołów, nazwiska i imiona zawodników oraz osób odpowiedzialnych za drużyny, liczbę zdobytych punktów przez zawodników, wynik zawodów (dokumentacja oraz Komunikat muszą być przesłane skanem w ciągu 24 godzin po zakończeniu turnieju na adres e-mail plazowka@zprp.org.pl )

 

Rozdział 2. System rozgrywek o Mistrzostwo Polski.

W sezonie 2017 Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Plażowej opierać się będą na organizacji cyklu turniejów eliminacyjnych oraz Turnieju Finałowego, który wyłoni Mistrza Polski. Do turnieju finałowego awansuje po 8 zespołów w kategorii kobiet i mężczyzn.

§ 1

Zasady przyznawania punktów zespołom uczestniczącym w turniejach eliminacyjnych MP
Na sumę punktów zdobytych w turnieju eliminacyjnym składają się punkty za organizację turnieju (dla pierwszej połowy sklasyfikowanych zespołów) oraz punkty za zajęte miejsce (dla wszystkich sklasyfikowanych zespołów).
1. Punkty za organizację turnieju:
Komisja przyznaje punkty organizatorowi za spełnienie wymienionych w Załączniku nr 1 kryteriów organizacji turnieju.
Punkty za organizację turnieju będą:
a). przyznane uczestniczącym w turnieju zespołom
b). posłużą określeniu miejsca turnieju w rankingu wszystkich rozegranych w danym sezonie zawodów
Wszystkie zespoły, które rywalizują w turnieju zatwierdzonym przez Komisję i zakończą rozgrywki w górnej części stawki (50% wszystkich uczestniczących zespołów w danej kategorii), zdobywają punkty za organizację turnieju.
Komisja, w zależności od poziomu organizacji turnieju, przyznaje punkty za organizację. Punkty te zostaną dodane zespołom z pierwszej połowy stawki do punktów rankingowych (przyznawanych za zajęte miejsce).

WYJAŚNIENIE:

Przykład: Jeżeli organizator zapewnił sztuczne oświetlenie (5 punktów), 2 sędziów na mecz (5 punktów), rozegranie turnieju kobiet i mężczyzn w tym samym czasie (5 punktów), transmisję telewizyjną (20 punktów) – Komisja przyznaje 35 punktów za organizację. .
Reguła: W przypadku, gdy zapowiadany poziom organizacji nie jest zgody z faktycznym, liczba punktów musi zostać zmieniona po zakończeniu turnieju odpowiednio do rzeczywistego poziomu organizacji. Organizator ma zarówno prawo, jak i obowiązek poinformować o zmianach w organizacji przed turniejem oraz dostosować liczbę punktów do faktycznego poziomu organizacji.
Przykład: Jeżeli organizator założył, że otrzyma 45 punktów za organizację, ponieważ planował rozgrywać mecze przy sztucznym oświetleniu, ale z jakiś powodów nie zrealizował tego zamierzenia, jego obowiązkiem jest zredukowanie liczby punktów organizacyjnych przyznawanych zespołom o punkty przewidziane za sztuczne oświetlenie – w tym przypadku z 45 do 40 (5 punktów).
W/w kryteria mogą być wybrane jako jedne z kryteriów turniejowych, ale odpowiednie punkty zostaną dodane do oficjalnych punktów za organizację dopiero po sprawdzeniu i potwierdzeniu przez obserwatora, sędziego głównego lub organizatora oraz zweryfikowane przez Komisję.
Do tego czasu powyższe kryteria i punkty przewidziane za nie będą zaznaczone jako „punkty bonusowe” w przypadku, gdy zostaną przewidziane przez organizatora.
Komisja ma prawo do odmowy przyznania prawa organizacji turnieju eliminacyjnego MP w organizatorom, którzy wykazują duże różnice w zakresie punktów za organizację przed i po turnieju. W przypadku niezadowalającej realizacji założonych kryteriów lub obawy, że wysoka liczba punktów podana przed turniejem ma na celu jedynie przyciągnięcie zespołów, Komisja może podjąć decyzję o nieprzyznaniu prawa do organizacji danego turnieju w kolejnym sezonie.
WYJAŚNIENIE:
To w gestii organizatorów leży konieczność wypełnienia kryteriów zapowiedzianych przed turniejem i ogłoszonych liczbą punktów podaną na stronie internetowej. Wszelkie zmiany w liczbie przewidzianych punktów powinny być podane natychmiast mailowo Komisji.
Punkty za organizację mogą być przyznane zespołom tylko w przypadku, gdy podane kryteria zostały zrealizowane.
2. Punkty za miejsce w turnieju
Punkty za zajęte miejsce w turnieju otrzymują wszystkie uczestniczące w nim zespoły (zasady przyznawania punktów reguluje Załącznik nr 2).

WYJAŚNIENIE:

Przykład: Jeśli w turnieju bierze udział 18 zespołów, wówczas zespół, który zajął 1. miejsce zdobywa 180 punktów, 2. miejsce zdobywa 170 punktów, 5. miejsce – 140 punktów, 10. miejsce – 90 punktów itd.
Jeśli zespół kończy turniej w pierwszej połowie stawki, wówczas do zdobytych punktów za zajęte miejsce są dodawane punkty za organizację turnieju.

WYJAŚNIENIE:

Przykład: Jeśli zespół kończy turniej z 18 drużynami na 1. miejscu to zdobywa wówczas 180 punktów za udział i np. 80 punktów za organizację, co łącznie daje 260 punktów za udział w turnieju.

 

§ 2

Turniej Finałowy o Mistrzostwo Polski

Do turnieju Finałowego Mistrzostw Polski kwalifikują się zespoły, które zdobyły największą liczbę punktów z sumy trzech najlepszych dla siebie turniejów (turniejów, w których drużyna zdobyła najwięcej punktów). Każdy zespół musi wystąpić w co najmniej trzech turniejach eliminacyjnych.
Turniej finałowy zostanie rozegrany w terminie 4-6 sierpnia 2017 r. Organizatora turnieju finałowego wybiera Komisja w drodze konkursu.
Kryteria uczestniczenia w finale MP:
a) w finale uczestniczy 8 zespołów kobiecych i 8 zespołów męskich wskazanych na podstawie rankingu
b) ranking tworzony jest na podstawie sumy punktów z trzech turniejów, w których drużyna zdobyła ich najwięcej
c) w przypadku braku wystarczającej liczby drużyn spełniających kryteria uczestnictwa w trzech turniejach eliminacyjnych, prawo do udziału w finale MP posiada kolejna drużyna z rankingu
d) w finale MP mogą uczestniczyć tylko zespoły będące członkami ZPRP
Zespoły, które zakwalifikowały się do finału MP maja obowiązek potwierdzić swój udział u organizatora zawodów. W przypadku rezygnacji z udziału, prawo do gry w Finale MP otrzymuje kolejna drużyna z rankingu.

§ 3

Rozgrywki o Puchar Polski

Puchar Polski w kategorii kobiet i mężczyzn zdobywa drużyna, która po zakończeniu cyklu turniejów eliminacyjnych zajmuje 1 miejsce w klasyfikacji zespołów (najwyższa suma punktów rankingowych z wszystkich turniejów eliminacyjnych).
Puchar Polski może zdobyć jedynie drużyna będąca członkiem zwyczajnym ZPRP. W przypadku, gdy cykl eliminacji Mistrzostw Polski wygrywa drużyna nie będąca członkiem zwyczajnym ZPRP, Puchar Polski zdobywa pierwsza kolejna drużyna spełniająca w/w kryteria.

§ 4

Losowanie przed zawodami

Losowanie do każdego turnieju powinno być przeprowadzone najpóźniej na dzień przed planowanym rozpoczęciem zawodów. Organizator ma prawo rozstawić dwa zespoły zajmujące pierwsze miejsca w aktualnej klasyfikacji MP.
Podział na grupy powinien być przedstawiony i zaakceptowany przed turniejem przez obserwatora lub sędziego głównego oraz Komisję. Harmonogram zawodów powinien być przedstawiony zainteresowanym zespołom najpóźniej na dzień przed planowanym rozpoczęciem zawodów. Zachęca się organizatorów do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń oraz opublikowania harmonogramu zawodów w celu ułatwienia organizacji przyjazdu na turniej uczestniczącym w nim zespołom.

§ 5

Przechowywanie danych

Za stworzenie komunikatu końcowego z weryfikacją miejsc po turnieju jest odpowiedzialny sędzia główny turnieju. Za stworzenie komunikatu końcowego po turnieju z punktami rankingowymi jest odpowiedzialny Obserwator zawodów.
Organizator ma obowiązek przechowywania całej dokumentacji po turnieju (listy zgłoszeń, tabele, protokoły). Komunikat końcowy turnieju, wraz z dokumentacją zawodów, przesyłany jest skanem do Komisji w ciągu 24 godzin po zakończeniu turnieju, która dokonuje jego weryfikacji oraz publikuje go na stronie recznaplazowa.pl w ciągu 3 dni po zakończeniu turnieju.

 

Rozdział 3. Sędziowie i obserwatorzy zawodów.
§ 1
Sędziowie

Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne i Turniej Finałowy MP dokonuje Kolegium Sędziów ZPRP.
Organizator zawodów jest zobowiązany do dokonania przed zawodami wypłat należności z tytułu delegacji sędziowskich zgodnie z zasadami i według stawek ustalonych przez Komisję Sędziowska ZPRP.
Organizator zawodów jest zobowiązany do zapewnienia sędziom oraz obserwatorom zawodów całodziennego wyżywienia oraz noclegu.
WYJAŚNIENIE:
Sędziowie oraz obserwatorzy mogą zrezygnować z pobierania świadczeń w porozumieniu z organizatorem zawodów.
Dopuszcza się, po konsultacji z Komisją, dokonania obsady przez odpowiednie WPZR-y spośród sędziów okręgowych.
Założeniem organizatora turnieju powinno być zapewnienie jak najlepszej obsady sędziowskiej w celu podniesienia rangi zawodów oraz zainteresowania turniejem jak największej liczby zespołów.
§ 2
Obserwatorzy
Następujące osoby mogą być obserwatorem:
a) wszyscy członkowie komisji ds. piłki ręcznej plażowej
b) obserwatorzy EHF/IHF
c) krajowi obserwatorzy wyznaczeni przez Komisję.
Zadania i obowiązki obserwatora
a). Obserwator powinien sprawdzić kryteria organizacyjne i w razie konieczności dostosować liczbę punktów do rzeczywiście spełnionych kryteriów. Jego obowiązkiem jest przekazanie Komisji komunikatu po zawodach oraz wprowadzenie do systemu pełnego rankingu turnieju. Obserwator powinien ponadto zrobić dokumentację fotograficzną turnieju potwierdzającą zapewnione przez organizatora kryteria i zachować ją na czas trwania sezonu.
b). Organizator jest zobowiązany do przekazania obserwatorowi wszelkich informacji potrzebnych do potwierdzenia podanych kryteriów. Ponadto organizator musi zapewnić klasyfikację końcową turnieju. Naruszenie tych zasad przez organizatora powinno być zgłaszane i może prowadzić do zakazu organizacji turnieju w przyszłości.
c). Obserwator nie może być zaangażowany w organizację turnieju, nie może pełnić roli sędziego ani zawodnika. Obserwator musi być obecny na turnieju od pierwszego do ostatniego dnia zawodów.
W przypadkach braku obserwatora, jego zadania przejmowane są przez sędziego głównego obecnego na turnieju.

Rozdział 4. Zespoły i zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach.
§ 1
Zespoły
Zespół to grupa zawodników grająca w ramach tej samej „marki”. Marka to adres e-mail, który jest zarządzany przez menedżera zespołu. Menedżer może startować ze swoim zespołem w różnych turniejach. Zespoły biorące udział w Turnieju Finałowym MP muszą być członkami zwyczajnymi ZPRP. Zespoły biorące udział w turniejach eliminacyjnych nie musza być członkami zwyczajnymi ZPRP.
Wyjaśnienie:
W turniejach eliminacyjnych MP mogą uczestniczyć drużyny nie będące członkami ZPRP. Składy tych drużyn w ciągu sezonu mogą być dowolnie zmieniane (przejścia pomiędzy zespołami), przy czym zabrania się gry w zespole nie zgłoszonym do ZPRP zawodnikom znajdującym się na liście zespołów zgłoszonych do ZPRP i walczących o Mistrzostwo Polski.
Każdy menedżer może kierować dowolną liczbą zespołów, przy czym tylko jednym w kategorii kobiet – seniorek i mężczyzn – seniorów, którzy walczą w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Kobiet i Mężczyzn.
Zespół zgłoszony do Mistrzostw Polski nie może w trakcie trwającego sezonu całkowicie zmienić swojej nazwy (możliwe jest rozszerzenie nazwy o nazwę sponsora). Oficjalna nazwa zespołu musi być przekazana do organizatora, aby umożliwić prawidłową rejestrację wyników po zawodach. Publikowany ranking nie może być zmieniony z uwagi na zmianę nazwy zespołu w trakcie lub po zakończeniu sezonu. Informacja o uzupełnieniu nazwy zespołu o nazwę sponsora powinna być natychmiast przesyłana do Komisji.
Jeden zespół może wziąć udział tylko w jednym turnieju eliminacyjnym MP w danym momencie.
W przypadku, gdy zespół nie jest w stanie uczestniczyć w turnieju MP pomimo wcześniejszej rejestracji, organizator zawodów musi być o tym niezwłocznie poinformowany.
Każdy zespół jest odpowiedzialny za ubezpieczenie swoich zawodników. Komisja oraz ZPRP nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne koszty, straty lub szkody poniesione przez graczy lub kluby z powodu urazów, które wystąpiły przed, w trakcie i po turnieju.
Menedżer zespołu ma obowiązek dostarczyć przed pierwszym turniejem eliminacyjnym, w którym uczestniczy jego zespół zgłoszenie drużyny do MP oraz listę zgłoszeń do danych zawodów podpisaną przez wszystkich zawodników.
§ 2
Zawodnicy
Lista zgłoszeń danego zespołu może zawierać maksymalnie 20 zawodników oraz 4 osoby towarzyszące oraz może być uzupełniana do końca trwania sezonu.
Obowiązuje zakaz przechodzenia zawodników pomiędzy zespołami grającymi w ramach innej „marki” i będącymi członkami zwyczajnymi ZPRP.
Dopuszcza się udział zawodnika z zespołu nie będącego członkiem ZPRP w różnych drużynach, które również nie są członkami ZPRP podczas różnych turniejów.
Zawodnik z zespołu nie będącego członkiem ZPRP może zostać dopisany do listy zespołu będącego członkiem ZPRP. W takim przypadku jest zobowiązany grać tylko w tym zespole do zakończenia sezonu.
Zawodnicy nie muszą mieć obywatelstwa kraju, którego zespołu barwy reprezentują.
Dopuszcza się przejście zawodników młodzieżowych (junior, junior młodszy) do zespołu seniorów występującego pod tą samą marką na czas trwania turnieju eliminacyjnego lub finałowego pod warunkiem gry w jednym zespole w czasie trwania danego turnieju. Zawodnicy, którzy w chwili rozgrywania zawodów nie ukończyli 18 lat muszą przebywać pod opieką trenera lub opiekuna, który sprawuje nadzór nad nimi. Trener, opiekun musi być osobą pełnoletnią. Trener, opiekun wpisując takiego zawodnika na listę zgłoszeń swojej drużyny bierze za niego pełną odpowiedzialność.
Wyjaśnienie:
Zawodnik w wieku juniora (junior młodszy, junior) może występować w maksymalnie dwóch kategoriach rozgrywkowych w danym sezonie w drużynie grającej w ramach jednej „marki”.
Menedżer jest odpowiedzialny za to, aby prowadzić swoje działania w duchu fair play, a nieprzestrzeganie tej zasady będzie skutkować interwencją ze strony Komisji. W przypadku zaistnienia nieporozumienia istnieje możliwość odwołania od decyzji.
Komisja zwraca uwagę na to, że menedżerowie zespołów są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad fair play. Zawodnik powinien grać podczas jednego turnieju tylko w barwach jednego zespołu. Menedżerowie zespołów są zobowiązani kontrolować tę zasadę.
Rozdział 5. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
§ 1
Obowiązki organizatora zawodów

Kluby lub drużyny będące organizatorami turniejów lub gospodarzami zawodów pokrywają we własnym zakresie wszelkie koszty ich organizacji.

Do obowiązków gospodarzy należy w szczególności:
1. Przygotowanie obiektu do rozgrywek zgodnie z wymogami Przepisów gry w piłkę ręczną plażową, w tym boisk, bramek, stolików sędziowskich, tablic wyników, stoperów elektronicznych, zielonych kartek o wymiarach 15×20 cm w wystarczającej ilości.
2. Zabezpieczenie utrzymania właściwej jakości nawierzchni boisk.
3. Wyznaczenie godziny zawodów oraz zawiadomienie drużyn, sędziów, Obserwatora EBT i Komisję o miejscu i godzinie ich rozpoczęcia.
4. Przygotowanie druków protokołów zawodów w dostatecznej ilości.
5. Dokonanie – przed zawodami – wypłat należności z tytułu delegacji sędziowskich zgodnie z zasadami i według stawek ustalonych przez KS ZPRP.
6. Zapewnienie sędziom prowadzącym, sędziemu głównemu i obserwatorowi całodziennego wyżywienia oraz noclegów.
7. Zapewnienie obsługi technicznej.
8. Zapewnienie napojów dla wszystkich uczestników zawodów przez cały cza trwania turnieju.

Organizator turnieju jest zobowiązany także do ubezpieczenia zawodów od odpowiedzialności cywilnej chyba, że zawody będą przeprowadzone na obiekcie posiadającym już takie ubezpieczenie.

Organizator turnieju jest również obowiązany do zapewnienia opieki medycznej podczas trwania całego turnieju:
a) w turnieju będącym imprezą masową (do 5000 uczestników) – jednego zespołu wyjazdowego bez lekarza oraz jednego patrolu ratowniczego
b) w turnieju nie będącym imprezą masową – jednej z następujących osób: lekarza medycyny, felczera, ratownika medycznego lub pielęgniarki ratownictwa medycznego

Jeżeli organizator turnieju pobrał opłatę wpisową, jest on zobowiązany wówczas do zapewnienia uczestnikom turnieju jednego ciepłego posiłku dziennie.

Wykonanie przez organizatora turnieju obowiązków, o których mowa wyżej, podlega kontroli sędziego głównego turnieju i obserwatora. Jeżeli wskazane przez niego nieprawidłowości w przygotowaniu obiektu do zawodów, które uniemożliwiają ich odbycie zgodnie z Przepisami gry w piłkę ręczną plażową lub postanowieniami Regulaminu, nie zostaną usunięte na 2 godz. przed rozpoczęciem turnieju, sędzia główny ma prawo do odwołania tych zawodów.

§ 2
Dodatkowe informacje dla organizatorów
Organizatorzy mają prawo do pobierania opłaty wpisowej przed turniejem w celu uniknięcia wycofania zespołu z zawodów. Wysokość opłaty wpisowej nie może być wyższa, niż 300 zł dla turnieju dwudniowego lub dłuższego oraz 150 zł dla turnieju jednodniowego.
Jeśli w turnieju przewidziana była nagroda finansowa (tylko w formie gotówki) musi być ona przekazana bezpośrednio po zakończeniu turnieju.
§ 3
Obowiązki zespołu gości

Kluby lub drużyny gości pokrywają we własnym zakresie koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, a także inne koszty związane z uczestnictwem ich członków w zawodach.

Drużyny gości są zobowiązane do przybycia do miejsca rozegrania turnieju odpowiednio wcześnie przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów.

Drużyna gości powinna dostosować swoje stroje do kolorów koszulek i spodenek drużyny gospodarzy.

Obowiązkiem drużyn gości jest stosowanie się do innych postanowień zawartych w Przepisach gry w piłkę ręczną plażową oraz w niniejszym Regulaminie.

§ 4
Termin i przebieg zawodów

Rozgrywki odbywają się w terminach zaproponowanych przez organizatora i zgłoszonych do Komisji na minimum 30 dni przed planowanym terminem zawodów.

Turnieje eliminacyjne MP mogą być rozgrywane w każdy dzień tygodnia z założeniem, że podstawowymi terminami rozgrywania zawodów są soboty i niedziele.

§ 5
Szczegółowe regulacje dotyczące zawodników i osób towarzyszących

Wszyscy zawodnicy danej drużyny występujący w polu gry powinni posiadać jednakowe, estetyczne stroje, których kombinacja kolorów i deseni powinna różnić się od strojów drużyny przeciwnej.

Zawodnicy występujący w danej drużynie jako bramkarze powinni posiadać ten sam kolorów strojów różniący się od kolorów i deseni strojów zawodników obu drużyn.
Koszulki zawodników powinny być oznaczone numerami. Zawodnik powinien grać z tym samym numerem od początku do końca trwania zawodów.

Sędziowie zobowiązani są do występowania w koszulkach kontrastujących z kolorem koszulek obu drużyn.

Skład drużyny wpisany do protokołu zawodów powinien zawierać liczbę zawodników i osób towarzyszących, niezbędną do rozpoczęcia gry.

Skład drużyny może zostać uzupełniony do końca zawodów (do 10 zawodników i 2 osób towarzyszących).
Osoba towarzysząca, wpisana na pierwszym miejscu w protokole zawodów, jest osobą odpowiedzialną za drużyną i wyłącznie ona jest upoważniona do komunikowania się z sędzią sekretarzem i sędzią mierzącym czas oraz ewentualnie z sędziami prowadzącymi zawody.

Osoba odpowiedzialna za drużynę jest obowiązana do podpisywania protokołu przed rozpoczęciem zawodów.

W czasie meczu mogą przebywać w strefie zmian wyłącznie osoby towarzyszące wpisane do protokołu zawodów.

§ 6
Przerwanie lub odwołanie zawodów

1. Prowadzone zawody należy przerwać, jeżeli:
a) zachowanie uczestników lub widzów stanowiło zagrożenie życia lub zdrowia osób przebywających na obiekcie, na którym rozgrywano zawody
b) doszło do demonstracyjnego opuszczenia boiska w trakcie gry przez jedną lub obie drużyny
c) zdyskwalifikowani zawodnicy lub osoby towarzyszące odmówiły opuszczeni boiska lub strefy zmian
d) w stanie technicznym obiektu lub sprzętu wystąpiły usterki uniemożliwiające prowadzenie zawodów zgodnie z Przepisami gry w piłkę ręczną plażową
e) wystąpiły inne, nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające kontynuowanie zawodów

2. Prowadzone zawody należy odwołać, jeżeli:
a) gra nie może być wznowiona w ciągu 15 minut od jej przerwania z powodów wymienionych wyżej (§ 6 punkt 1a)
b) drużyny nie przystąpiły do gry po upływie 5 minut od jej przerwania z powodu, o którym mowa wyżej (§ 6 punkt 1b)
c) zdyskwalifikowane osoby nie opuściły boiska lub strefy zmian w ciągu 5 minut od przerwania gry z powodu, o którym mowa wyżej (§ 6 punkt 1c)
d) usterki, o których mowa wyżej (§ 6 punkt 1d), nie zostaną usunięte w ciągu 15 minut od przerwania gry
e) przerwa w grze z powodu okoliczności, o których mowa wyżej (§ 6 punkt 1e), trwała dłużej niż 60 minut i sędzia główny podjął decyzję o odwołaniu zawodów
f) spóźnienie jednej drużyny przekroczyło 5 minut od godziny rozpoczęcia meczu

3. Sędziowie prowadzący zawody mają obowiązek odstąpienia od odwołania
meczu w sytuacji, jeżeli:
a) okoliczności wskazywały, że spóźniona drużyna stawi się niebawem w miejscu rozegrania zawodów
b) drużyna oczekująca wyraziła zgodę na przeprowadzenie zawodów
W obu przypadkach sędziowie powinni dokonać odpowiednich wpisów w protokole zawodów.
§ 7
Weryfikacja wyników zawodów i rozpatrywanie protestów

W zależności od osiągniętego wyniku w danych zawodach klub lub drużyna uzyskuje:
1) za zwycięstwo – dwa punkty
2) za porażkę 1:2 – jeden punkt
3) za porażkę 0:2 – zero punktów

W przypadku, gdy w danym turnieju dwie drużyny uzyskały jednakową liczbę punktów, o kolejności decyduje wynik bezpośredniego pojedynku między tymi drużynami.

W przypadku, gdy w turnieju trzy lub więcej drużyn uzyskało tę samą liczbę punktów, o kolejności miejsc decyduje:
1) większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami
2) większa różnica między wygranymi i przegranymi setami w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami
3) większa różnica w liczbie zdobytych punktów z bramek, w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami

Jeżeli po rozegraniu ostatniego turnieju eliminacyjnego dwie drużyny będą posiadać jednakową liczbę punktów w klasyfikacji, to o pierwszeństwie tych drużyn decyduje wynik dodatkowo rozegranego meczu w trakcie tego turnieju.

Jeżeli po rozegraniu ostatniego turnieju eliminacyjnego trzy lub więcej drużyn uzyskało tę samą liczbę punktów, o kolejności miejsc decyduje dodatkowa seria shoot-out pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

Drużyny, które we wszystkich turniejach eliminacyjnych uzyskają największą ilość punktów rankingowych w swoich kategoriach zdobywają Puchar Polski na dany sezon.

Weryfikację wyników rozgrywek przeprowadza Komisja.

Weryfikację wyników zawodów mistrzowskich przeprowadza się na podstawie protokołów z zawodów chyba, że zajdą okoliczności niezgodne z obowiązującymi przepisami i Regulaminem rozgrywek, które miały wpływ na wynik zawodów.

Zawody należy zweryfikować, jako przegrane walkowerem przez kluby lub drużyny, które:
1) z własnej winy nie przybyły na zawody lub spóźniły się na nie ponad 5 minut
2) dysponowały mniej niż czterema zawodnikami w wyznaczonej godzinie rozpoczęcia zawodów z uwzględnieniem dopuszczalnego ich opóźnienia o 5 minut
3) były reprezentowane w trakcie zawodów przez zawodników nieuprawnionych
4) dopuściły się udokumentowanego przekupstwa lub innych form niesportowego wypaczenia wyników zawodów

Jeżeli oba kluby lub obie drużyny dopuściły się naruszeń niniejszego Regulaminu, w rezultacie których wynik zawodów należy zweryfikować jako walkower, wówczas wynik tych zawodów weryfikuje się jako obustronny walkower (zero punktów dla obu drużyn, po 0:10 w obu setach).

Klubowi lub drużynie, którym po weryfikacji wyniku zawodów przyznano zwycięstwo walkowerem, zalicza się dwa punkty, a wynik ustala się na 2:0 (w obu setach po 10:0).
Tabela po weryfikacji wyników powinna być podana do wiadomości klubów lub drużyn w oficjalnych komunikatach Komisji w ciągu trzech dni po zakończeniu każdego turnieju eliminacyjnego.

Komisja jest również organem I instancji właściwym w sprawach rozpatrywania protestów dotyczących wyników zawodów i udokumentowanych naruszeń przepisów gry w piłkę ręczną plażową oraz przepisów prawa wewnętrznego ZPRP w trakcie zawodów.

Protesty mogą dotyczyć wyłącznie udokumentowanego naruszenia Przepisów gry w piłkę ręczną plażową przez sędziów, w tym sędziego sekretarza i sędziego mierzącego czas.

Protesty od decyzji sędziów podjętych w trakcie trwania zawodów, dotyczące interpretacji przez nich Przepisów gry w piłkę ręczną plażową, nie podlegają rozpatrzeniu.

Protesty składa się ustnie bezpośrednio po meczu sędziemu głównemu, a następnie w terminie do 30 min. od ostatniego gwizdka kończącego zawody w formie pisemnej z równoczesną wpłatą kaucji w wysokości 500 PLN.

Sędzia główny turnieju wraz z członkiem Komisji rozpatruje protesty w ciągu jednej godziny od momentu ich otrzymania.

Od decyzji weryfikacyjnych oraz od decyzji o odmowie uznania protestu przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPRP.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Komisji za pośrednictwem tego organu z równoczesną wpłatą kaucji pieniężnej w kwocie 2000 złotych.

Komisja jest obowiązana do niezwłocznego przekazania do Komisji Odwoławczej ZPRP odwołania wraz ze swoim stanowiskiem odnośnie argumentów podniesionych w odwołaniu oraz zebraną w sprawie dokumentacją.

Wszystkie sprawy dyscyplinarne muszą być zgłaszane do Komisji przez obserwatora, organizatora lub sędziego głównego zawodów. Uczestnicząc w turnieju eliminacyjnym MP zawodnicy i menedżerowie zgadzają się przestrzegać decyzji podjętych przez Komisję jako instancję prawną.

WYJAŚNIENIE:
Turnieje piłki ręcznej plażowej powinny odbywać się w duchu fair play. Zarówno organizatorzy, jak i menedżerowie zespołów są proszeni o to, aby wzajemnie pomóc sobie w określeniu odpowiedniej liczby punktów. Komisja ukarze próby oszustwa w pierwszej kolejności przez organizatorów oraz uczestniczące w turnieju drużyny. Wszystkie protesty musza być kierowane do Komisji.
§ 8 Sprawy inne
Sprawy sporne rozstrzygane będą na bieżąco przez Komisję.

Powyższe wytyczne nie stanowią regulaminu rozgrywek.

Do pobrania:
Wytyczne dot. rozgrywek o mp i pp w Piłce Ręcznej Plażowej Kobiet i Mężczyzn
Załącznik nr 1 wytycznych dot. rozgrywek punkty za organizacje turnieju
Zalacznik nr 2 Wytycznych dot. rozgrywek
Załącznik nr 3 wytycznych dot. rozgrywek